Kanał Wyżej
Przedmiot działalności

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą oraz kształcącą,
skierowaną do dzieci od 2,5 - 6 lat.
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
ü  zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,            
ü zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
ü stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
ü współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniającą w miarę potrzeb konsultację i pomoc,
ü celem nauczycieli jest przygotowanie dzieci do opanowania potrzebnych umiejętności, warunkujących powodzenie w życiu rodzinnym i społecznym.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa