Przedszkole nr 271
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 271 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Cele i zadania przedszkola

I.                     

  1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w   Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:           

a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka,   udzielaniu  dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

b) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

c) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny  w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,

d) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio   do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

 

2.      Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka     w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

b) uwzględnianie indywiduach potrzeb dziecka, troska  o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły  i możliwości osiągania sukcesu,

c) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

d) rozwijanie wrażliwości moralnej,

e) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym   i technicznym,

f) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie  do aktywności badawczej i wyrażania  własnych myśli i przeżyć,

 g) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

 h) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro zdrowotnych.

II.

1.  Celem wychowania przedszkolnego zgodnie  z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem  i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki i
w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
 4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

 
 
Wprowadził Fiodorowska Elżbieta (Przedszkole nr 271) 22-09-2011
Aktualizujący Fiodorowska Elżbieta (Przedszkole nr 271) 22-09-2011
Zatwierdzający Fiodorowska Elżbieta (Przedszkole nr 271) 17-11-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-11-2011
Liczba odwiedzin: 847
Rejestr zmian